Algemene Voorwaarden

TJM Supplies B.V.
Zompstraat 8
8102HX Raalte
Nederland

KVK nr:   72016981
BTW nr:  NL858946439B01

Artikel 1. Algemeen
1.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze voorwaarden van toepassing op iedere overeenkomsten alle nadere overeenkomsten tussen TJM Supplies B.V. en afnemer. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen.
1.2 Onder “afnemer” wordt in deze voorwaarden verstaan iedere (rechts-)persoon die met TJM Supplies B.V. een overeenkomst sluit of wenst te sluiten. Onder “overeenkomst” wordt tevens begrepen ieder (rechts-)handeling ter voorbereiding of uitvoering daarvan, met inbegrip van aanbiedingen, offertes, intentieverklaringen en opdrachtbevestigingen.
1.3 Toepasselijkheid van door afnemer gehanteerde inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.4 Indien één of meer bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. TJM Supplies B.V. en de afnemer zullen dan in overleg treden over nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
1.5 Indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meer bepalingen van deze voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie eveneens te worden beoordeeld naar de geest van deze voorwaarden.
1.6 Indien TJM Supplies B.V. niet steeds of in een bepaalde situatie strikte naleving van deze voorwaarden heeft gehanteerd of heeft verlangd, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn of dat TJM Supplies B.V. in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te hanteren of verlangen.

Artikel 2. Aanbod en aanvaarding, overeenkomst
2.1 Alle aanbiedingen en offertes van TJM Supplies B.V. zijn vrijblijvend. Zij zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders is aangegeven. Voorts zijn alle aanbiedingen en offertes herroepelijk, ongeacht of deze een termijn voor aanvaarding inhouden.
2.2 Alle mondelinge aanvullingen, toezeggingen of wijzigingen van aanbiedingen, offertes en overeenkomsten zijn slechts bindend als deze door daartoe bevoegde personen van TJM Supplies B.V. zijn gedaan en voor zover dit uitdrukkelijk en schriftelijk is gebeurd.
2.3 Een aanbieding of offerte vervalt indien het product of de dienst waarop deze betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
2.4 Indien de aanvaarding al dan niet op ondergeschikte punten afwijkt van het in de aanbieding of offerte opgenomen aanbod, is TJM Supplies B.V. daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet tot stand, tenzij TJM Supplies B.V. anders aangeeft.
2.5 Een samengestelde aanbieding of offerte verplicht TJM Supplies B.V. niet tot het verrichten van een gedeelte van de overeenkomst tegen een corresponderend deel van de opgegeven prijs.
2.6 TJM Supplies B.V. is te allen tijde gerechtigd, alvorens (verder) te presteren, van afnemer zekerheid te eisen dat zowel aan betalingsverplichtingen als aan overige verplichtingen wordt voldaan.
2.7 Is aan de afnemer een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt dit vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat het te leveren product daarmee zal overeenstemmen.

Artikel 3. (Af-)levering, risico, uitvoering werkzaamheden/diensten
3.1 De door TJM Supplies B.V. opgegeven (af-)leveringstermijn c.q. termijn voor het verrichten van de werkzaamheden/diensten (welke termijnen worden aangeduid als “afleveringstermijn”) is niet fataal. TJM Supplies B.V. zal de afleveringstermijn echter zoveel mogelijk in acht nemen. Het enkele verstrijken van de afleveringstermijn levert derhalve geen verzuim op en afnemer zal TJM Supplies B.V. schriftelijk in gebreke moeten stellen en een redelijke termijn moeten bieden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst. Overschrijding van de afleveringstermijn levert afnemer hoe dan ook geen recht op (schade)vergoeding op.
3.2 Indien een afleveringstermijn niet uitdrukkelijk is overeengekomen, geldt een redelijke afleveringstermijn, te rekenen vanaf het moment van totstandkoming van de overeenkomst.
3.3 TJM Supplies B.V. heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3.4 TJM Supplies B.V. heeft te allen tijde het recht in gedeelten af te leveren, welke deelprestaties zij steeds afzonderlijk mag factureren. TJM Supplies B.V. kan levering van de volgende gedeelten opschorten totdat de afnemer de voorafgaande gedeelten heeft goedgekeurd.
3.5 Zaken zijn voor risico van afnemer zodra zij in zijn feitelijke beschikkingsmacht zijn gebracht, dan wel in die van door de afnemer gebruikte hulppersonen.
3.6 In alle gevallen geschiedt verzending en/of vervoer van geleverde zaken voor rekening en risico van afnemer.
De keuze van het vervoermiddel is aan TJM Supplies B.V..
3.7 Indien afnemer de te leveren zaken c.q. de te verrichten werkzaamheden/diensten niet, niet tijdig of niet behoorlijk afneemt, zal hij zonder ingebrekestelling in verzuim zijn en is TJM Supplies B.V. in ieder geval gerechtigd de overeengekomen prijs te factureren. TJM Supplies B.V. is dan eveneens gerechtigd de te leveren zaken voor rekening en risico van afnemer op te slaan.
3.8 Afnemer stelt TJM Supplies B.V. in de gelegenheid de werkzaamheden/diensten te verrichten, hetgeen in ieder geval inhoudt dat afnemer er voor zorgt dat:
– de plaats van uitvoering van de werkzaamheden/diensten alsmede de toegang hiertoe goed bereikbaar is;
– TJM Supplies B.V. kan beschikken over de voor de werkzaamheden/diensten benodigde faciliteiten, waaronder begrepen doch niet beperkt tot aansluitmogelijkheden voor de benodigde energie.

Artikel 4. Prijzen
4.1 Een overeenkomst wordt gesloten tegen de op het moment van sluiten van de overeenkomst geldende prijzen. Alle prijzen in aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en (pro forma) facturen luiden tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is aangegeven exclusief BTW, kosten van vervoer en/of verzending, reizen, verblijfkosten, installatiekosten, montagekosten, administratiekosten en andere in verband met de levering te maken kosten, alsmede van overheidswege verschuldigde heffingen en/of belastingen. Prijzen zijn, tenzij anders overeengekomen, gebaseerd op levering af magazijn/opslagplaats.
4.2 TJM Supplies B.V. is gerechtigd de door haar gehanteerde prijzen te allen tijde te wijzigen, met dien verstande dat reeds overeengekomen prijzen slechts gewijzigd kunnen worden indien kostprijsbepalende factoren waarop de prijzen zijn gebaseerd zijn gewijzigd sinds het sluiten van de overeenkomst en vóór aflevering. Indien de afnemer een consument is, blijven kostprijsverhogende omstandigheden voor rekening van TJM Supplies B.V. indien deze omstandigheden zich voordoen binnen twee maanden na het sluiten van de overeenkomst.
4.3 Indien afnemer een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan afnemer in rekening worden gebracht.
4.4 Meer- en minderwerk kan aan afnemer in rekening worden gebracht, ook indien een vaste prijs is overeengekomen.
Hiervan kan bijvoorbeeld sprake zijn:
– in geval van wijzigingen in de overeenkomst, dan wel de voorwaarden van uitvoering;
– indien blijkt dat de verwachte hoeveelheid werk in zodanig mate onvoldoende werd ingeschat bij het aangaan van de overeenkomst dat in redelijkheid geen nakoming van TJM Supplies B.V. mag worden verlangd tegen de oorspronkelijk overeengekomen prijs;
– indien werknemers van TJM Supplies B.V. of door TJM Supplies B.V. ingeschakelde derden langer dan 2 uur moeten wachten voordat zij hun werkzaamheden kunnen verrichten, in welk geval een redelijk uurtarief in rekening kan worden gebracht;
– in geval van afwijkingen van de bedragen van stelposten en van verrekenbare en geschatte hoeveelheden.
4.5 Indien het totaal van het minderwerk dat van het meerwerk overtreft, heeft TJM Supplies B.V. recht op een bedrag gelijk aan 10% van het verschil tussen de totalen.

Artikel 5. Betaling en incassokosten
5.1 Betaling dient te geschieden in de valuta waarin is gefactureerd binnen de op uw factuur vermelde betalingstermijn van 14 dagen tenzij anders overeengekomen. Dit is na facturering, zonder korting en/of verrekening. TJM Supplies B.V. kan betaling eisen vóórdat levering heeft plaatsgevonden of vóórdat de (definitieve) factuur is verzonden.
5.2 Als betaling niet tijdig geschiedt, is afnemer van rechtswege in verzuim en een rente verschuldigd over het openstaande bedrag van 1% per maand of – naar keuze van TJM Supplies B.V. – ter hoogte van de wettelijke handelsrente. Gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van afnemer. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 250,-. Afnemer is eveneens rente verschuldigd over deze en andere kosten.
5.3 TJM Supplies B.V. heeft het recht de door afnemer gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
TJM Supplies B.V. kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de afnemer een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. TJM Supplies B.V. kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
5.4 Reclameren omtrent de facturering dient – onverminderd het overige in dit artikel bepaalde – te geschieden en kan uitsluitend binnen 8 werkdagen na factuurdatum. Reclames dienen schriftelijk te worden ingediend en schorten de betalingsverplichting van afnemer niet op.

Artikel 6. Retourzending, reclame en garantie
6.1 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming harerzijds is TJM Supplies B.V. niet verplicht een retourzending van afnemer te accepteren. Het risico van retour gezonden zaken blijft berusten bij afnemer totdat zij door TJM Supplies B.V. zijn gecrediteerd. Creditering geschiedt onder aftrek van 20% van de prijs van de retour gezonden zaken, met een minimum van EUR 75,-. De creditering omvat niet de reeds door TJM Supplies B.V. verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten.
6.2 In geval van retourzending en reclames heeft afnemer niet het recht op opschorting van zijn betalingsverplichtingen.
De afnemer blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overige bestelde zaken.
6.3 De afnemer is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld c.q. de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de afnemer te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen 8 dagen na levering schriftelijk aan TJM Supplies B.V. te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval uiterlijk binnen acht dagen na ontdekking daarvan, schriftelijk aan TJM Supplies B.V. te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat TJM Supplies B.V. in staat is adequaat te reageren. De afnemer dient TJM Supplies B.V. in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken. Indien afnemer niet voldoet aan de hiervoor genoemde verplichtingen, worden hoeveelheid en kwaliteit geacht door afnemer te zijn aanvaard. Afnemer komt dan geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
6.4 Indien tijdig en in overeenstemming met deze voorwaarden is gereclameerd en naar het redelijk oordeel van TJM Supplies B.V. genoegzaam is aangetoond dat de zaken c.q. de verrichte werkzaamheden/diensten gebrekkig zijn, zal TJM Supplies B.V. de keuze hebben hetzij de niet-deugdelijk gebleken zaken c.q. de niet deugdelijk gebleken werkzaamheden/diensten kosteloos nieuw te leveren c.q. kosteloos opnieuw te verrichten, hetzij deze te herstellen, hetzij een korting op de prijs te verlenen. Door voldoening aan één van de hiervoor genoemde prestaties zal TJM Supplies B.V. ter zake haar garantieverplichting volledig zijn gekweten en tot geen enkele verdere schadevergoeding zijn gehouden. Vervangen zaken of onderdelen worden eigendom van TJM Supplies B.V. en dient afnemer op eerste verzoek van TJM Supplies B.V. onmiddellijk te retourneren, tenzij TJM Supplies B.V. anders aangeeft.
6.5 De door TJM Supplies B.V. verstrekte garantie op zaken is beperkt tot de garantie die wordt verstrekt door de producent van die zaken.
6.6 Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan aan de zijde van TJM Supplies B.V., daaronder begrepen onderzoekskosten, integraal voor rekening van de afnemer.
6.7 Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik, onjuiste opslag of onderhoud door de afnemer en/of door derden en/of wanneer de afnemer of derden zonder schriftelijke toestemming van TJM Supplies B.V. aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht of hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken hebben bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden bevestigd of ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze.
6.8 De afnemer komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waarop TJM Supplies B.V. geen invloed kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen).
6.9 Na afloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-,verzenden voorrijdkosten, aan de afnemer in rekening worden gebracht.

Artikel 7. Aansprakelijkheid
7.1 Indien TJM Supplies B.V. aansprakelijk mocht zijn, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot wat in dit artikel is geregeld.
7.2 De aansprakelijkheid van TJM Supplies B.V. is te allen tijde beperkt tot maximaal anderhalf maal de factuurwaarde van de order exclusief BTW, althans tot dat deel van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
De aansprakelijkheid van TJM Supplies B.V. is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag dat haar verzekeraar in het betreffende schadegeval ui keert.
7.3 TJM Supplies B.V. is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade, als gevolg van – door afnemer aan te tonen – grove schuld of opzet van TJM Supplies B.V. en/of haar tot de directie of bedrijfsleiding behorende leidinggevende ondergeschikten bij de uitvoering van de verplichtingen voortvloeiend uit de tussen TJM Supplies B.V. en afnemer gesloten overeenkomst.
Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van TJM Supplies B.V. aan de overeenkomst te laten beantwoorden voor zoveel deze aan TJM Supplies B.V. toegerekend kunnen worden en redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de afnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
7.4 TJM Supplies B.V. is nimmer aansprakelijk voor:
– indirecte schade, van welke aard dan ook waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen
en schade door bedrijfsstagnatie; en/of
– immateriële schade die afnemer of een derde lijdt doordat TJM Supplies B.V. of een persoon voor wie zij krachtens de wet aansprakelijk is, tekortschiet in de nakoming van de overeenkomst.
7.5 Voor rekening en risico van afnemer komt in ieder geval schade veroorzaakt door:
– onjuiste en/of onvolledige gegevens verstrekt door de afnemer;
– fouten en/of gebreken in door afnemer verlangde constructies, werkwijzen, alsmede in door afnemer verstrekte tekeningen, berekeningen, bestek, uitvoeringsvoorschriften en dergelijke;
– de niet of niet tijdige levering van de in het vorige gedachtestreepje genoemde zaken;
– gebreken in of ongeschiktheid van zaken die van afnemer afkomstig zijn of door hem zijn voorgeschreven, daaronder begrepen de onroerende zaak waarop, waarin of waaraan de werkzaamheden worden uitgevoerd c.q. de diensten worden verricht;
– door afnemer of in zijn opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden/diensten en/of verrichte leveringen;
– verlies van materialen, onderdelen en/of gereedschappen die ten aanzien van de werkzaamheden/diensten zijn aangevoerd, daaronder begrepen schade aan deze zaken;
– gebrekkige nakoming van de overeenkomst, die toerekenbaar is aan afnemer, voorgeschreven onderaannemers en/of andere hulppersonen;
– onrechtmatige daden van door TJM Supplies B.V. en/of door afnemer ingeschakelde onderaannemers en/of andere hulppersonen;
– het van TJM Supplies B.V. afkomstige ontwerp, indien en voor zover dat door afnemer is goedgekeurd.
7.6 Afnemer dient TJM Supplies B.V. schadeloos te stellen voor en te vrijwaren van alle aanspraken van derden, uit welke hoofde dan ook ter zake vergoeding van schade, kosten, rente en/of verliezen die voortvloeien uit door TJM Supplies B.V. verrichte prestaties. Indien TJM Supplies B.V. desondanks aansprakelijk mocht worden gehouden is het bepaalde in de vorige artikelleden onverminderd van toepassing. TJM Supplies B.V. heeft alsdan voor het gehele door haar voldane bedrag ter zake schadevergoeding en kosten recht van regres op afnemer.
7.7 Indien TJM Supplies B.V. door derden mocht worden aangesproken, dan is de afnemer gehouden TJM Supplies B.V. zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.
Mocht de afnemer in gebreke blijven met het nemen van adequate maatregelen, dan is TJM Supplies B.V. zonder ingebrekestelling gerechtigd daartoe zelf over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van TJM Supplies B.V. en derden die daardoor ontstaan komen integraal voor rekening en risico van de afnemer.
7.8 Het bepaalde in dit artikel geldt ook ten gunste van alle (rechts-)personen van wie TJM Supplies B.V. zich bedient bij de uitvoering van de overeenkomst.
7.9 Iedere rechtsvordering tot schadevergoeding verjaart in ieder geval door verloop van zes maanden na ontvangst van de geleverde zaken c.q. na het verrichten van de betreffende werkzaamheden/diensten.

Artikel 8. Overmacht (niet-toerekenbare tekortkoming)
8.1 Indien TJM Supplies B.V. door overmacht verhinderd wordt de overeenkomst uit te voeren, dan wel uitvoering door overmacht kostbaarder wordt gemaakt, heeft TJM Supplies B.V. het recht voor de duur van de overmacht toestand de overeenkomst op te schorten, dan wel geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden is.
TJM Supplies B.V. heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat zij haar verplichtingen had moeten nakomen.
8.2 Onder “overmacht” wordt verstaan, naast wat daaronder in wet en jurisprudentie wordt begrepen, elke omstandigheid, zowel voorzien als onvoorzien, waarop TJM Supplies B.V. geen invloed kan uitoefenen en waardoor TJM Supplies B.V. niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder een dergelijke omstandigheid worden in ieder geval begrepen staking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel, transportmoeilijkheden, brand en andere bedrijfsstoornissen, niet-tijdige of gebrekkige aanlevering door toeleveranciers van TJM Supplies B.V. en overige buiten de controle van TJM Supplies B.V. liggende gebeurtenissen zoals overstroming, storm maar ook veranderende wetgeving c.q. overheidsmaatregelen.

Artikel 9. Opschorting en ontbinding
9.1 In geval van niet-betaling van een opvorderbaar bedrag, niet, niet volledige en/of niet tijdige voldoening aan enige andere verplichting uit een overeenkomst, opschorting van betaling, (aanvraag tot) surseance, (aanvraag tot) faillissement, beslaglegging, ondercuratelestelling, overlijden, liquidatie van zaken van afnemer of andere omstandigheden waardoor afnemer niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, heeft TJM Supplies B.V. het recht om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of ten dele te ontbinden en het mogelijk geleverde en nog niet geheel betaalde als haar eigendom terug te vorderen onder verrekening van het eventueel reeds betaalde, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn en onverminderd haar recht op schadevergoeding. Ingeval TJM Supplies B.V. tot ontbinding overgaat, zijn al haar vorderingen op afnemer in hun geheel en onmiddellijk opeisbaar, zonder dat voorafgaande ingebrekestelling nodig is.
9.2 Daarnaast is TJM Supplies B.V. bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
– na het sluiten van de overeenkomst TJM Supplies B.V. ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de afnemer de verplichtingen niet zal nakomen;
– de afnemer bij het sluiten van de overeenkomst of daarna is verzocht om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
– indien door de vertraging aan de zijde van de afnemer niet langer van TJM Supplies B.V. kan worden verlangd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
– zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van TJM Supplies B.V. kan worden verwacht.
9.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van TJM Supplies B.V. op de afnemer onmiddellijk opeisbaar.
Indien TJM Supplies B.V. de nakoming van haar verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
9.4 Indien TJM Supplies B.V. tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij niet gehouden tot vergoeding van schade en kosten die daardoor mochten ontstaan.

Artikel 10. Intellectuele eigendom, knowhow, geheimhouding en monsters
10.1 Offertes, monsters, rapporten, adviezen, schema’s, ontwerpen, tekeningen en/of andere bescheiden, behorend bij een aanbieding of offerte of betrekking hebbend op een overeenkomst, zijn en blijven eigendom van TJM Supplies B.V. en mogen
– behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van haar directie – niet geheel of gedeeltelijk worden openbaar gemaakt, gekopieerd, gebruikt, nagebootst of aan derden worden aangeboden. Evenmin mag de getoonde techniek worden gebruikt ter verbetering van eigen producten, werkzaamheden en diensten van afnemer. Alle van TJM Supplies B.V. afkomstige informatie dient vertrouwelijk te worden behandeld. De hiervoor aangeduide bescheiden moeten op eerste verzoek van TJM Supplies B.V. worden teruggegeven, zonder dat enige kopie, in welke vorm dan ook, wordt behouden.
Afnemer is aansprakelijk voor alle schade en kosten van TJM Supplies B.V. ten gevolge van overtreding van de hiervoor omschreven verboden.
10.2 TJM Supplies B.V. neemt alle redelijke voorzorgsmaatregelen in acht om te voorkomen dat door haar geleverde zaken en/of verrichte werkzaamheden/diensten in strijd komen met enig recht van intellectueel eigendom van een derde.
Indien desondanks, ten gevolge van verwijtbaar handelen van TJM Supplies B.V. en/of haar leidinggevende ondergeschikten, inbreuk wordt gemaakt op een dergelijk recht, heeft TJM Supplies B.V., onverminderd het bepaalde in artikel 7 en naar eigen keuze, het recht hebben ofwel de betreffende zaak c.q. de verrichte werkzaamheden/diensten te vervangen of te wijzigen dan wel het recht verwerven om het gebruik van de geleverde zaken c.q. de verrichte werkzaamheden/diensten voort te zetten, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden onder terugbetaling van de door afnemer voor deze zaken/werkzaamheden/diensten betaalde prijs en met inhouding van een redelijk bedrag van afschrijving. Een en ander mits is voldaan aan het bepaalde in artikel 10.3.
10.3 Afnemer dient TJM Supplies B.V. onverwijld schriftelijk in kennis te stellen van enige aansprakelijkstelling of maatregel, gebaseerd op de stelling dat het gebruik van de geleverde zaken c.q. de verrichte werkzaamheden/diensten door TJM Supplies B.V. inbreuk maakt op enig recht van intellectuele eigendom en/of recht op knowhow van een derde.

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud
11.1 TJM Supplies B.V. blijft eigenaar van alle door haar verkochte en/of geleverde zaken, daaronder mede begrepen schetsen, ontwerpen, software, films, (elektronische) bestanden etc., alsmede van eventueel te verlenen dan wel over te dragen rechten, tot het moment van volledige nakoming door afnemer van alle verplichtingen uit de met TJM Supplies B.V. gesloten overeenkomsten, alsmede tot het moment van volledige voldoening van de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomst. Afnemer is voordat volledige betaling heeft plaatsgevonden niet bevoegd de zaken geheel of gedeeltelijk aan derden te verpanden, anderszins te bezwaren of de eigendomsrechten over te dragen anders dan in haar normale bedrijfsuitoefening. Afnemer zal de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van TJM Supplies B.V. bewaren en zal voorts doen of nalaten al hetgeen redelijkerwijs verwacht mag worden om de eigendomsrechten van TJM Supplies B.V. veilig te stellen.
11.2 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de afnemer verplicht om TJM Supplies B.V. daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
11.3 De afnemer verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal. De afnemer zal de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan TJM Supplies B.V. ter inzage geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is TJM Supplies B.V. gerechtigd tot deze penningen. Voor zover nodig verbindt afnemer zich er jegens TJM Supplies B.V. bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen in dat kader nodig of wenselijk mocht zijn.
11.4 Voor het geval TJM Supplies B.V. haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de afnemer bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan TJM Supplies B.V. en door TJM Supplies B.V. aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van TJM Supplies B.V. zich bevinden (of zouden moeten bevinden) en om die zaken terug te nemen, ook indien het daarvoor noodzakelijk is zaken te demonteren of deze anderszins los te maken.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
12.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen afnemer en TJM Supplies B.V., waaronder overeenkomsten en deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk uitvoering is gegeven buiten Nederland of indien de afnemer in het buitenland woonplaats heeft of gevestigd is. Toepasselijkheid van het Weens
Koopverdrag 1980 (CISG) wordt uitgesloten. Alle geschillen die met TJM Supplies B.V. ontstaan zullen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft, uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter. Niettemin heeft TJM Supplies B.V. het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 13. Wijziging en vertaling van deze voorwaarden
13.1 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie van deze voorwaarden zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de rechtsbetrekking met TJM Supplies B.V..
13.2 De Nederlandse tekst van deze voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan. Bijzondere voorwaarden ten aanzien van verhuur

Artikel A. Algemeen
A.1 De artikelen B en volgende van deze voorwaarden gelden in aanvulling op de artikelen 1 tot en met 13 van deze voorwaarden. Indien en voor zover de bijzondere voorwaarden afwijken van de artikelen 1 tot en met 13 prevaleren de bijzondere voorwaarden.
A.2 Onder “huurder” wordt in deze voorwaarden verstaan iedere (rechts-)persoon die met TJM Supplies B.V. een huurovereenkomst sluit of wenst te sluiten ten aanzien van de huur van materieel. Onder “materieel” wordt verstaan audiovisuele apparatuur met toebehoren, in de meest ruime zin des woord, en eventuele andere zaken die TJM Supplies B.V. mocht verhuren.

Artikel B. Duur van de huurovereenkomst
B.1 De huurperiode gaat in op de dag dat het materieel vanaf het magazijn aan huurder ter beschikking wordt gesteld dan wel
– indien het transport van het materieel door TJM Supplies B.V. wordt verzorgd – bij huurder wordt afgeleverd.
B.2 De huurperiode eindigt aan het einde van de dag waarop huurder het materieel compleet en onbeschadigd bij TJM Supplies B.V. heeft terugbezorgd dan wel – indien het transport door TJM Supplies B.V. wordt verzorgd – aan TJM Supplies B.V. ter beschikking heeft gesteld. Komt het materieel niet in deze staat terug, dan zijn de kosten van vervanging en herstel voor rekening van huurder. Deze kosten worden verrekend met eventueel betaalde waarborgsommen.

Artikel C. Gebruik
C.1 Al het materieel is ingericht en uitgerust voor normaal gebruik in Nederland. Huurder dient het materieel gedurende de huurperiode als een goed huurder onder zich te houden en overeenkomstig de normale bestemming te gebruiken.
C.2 Huurder dient er in ieder geval voor zorg te dragen dat het materieel niet wegraakt, tenietgaat of aan beschadiging wordt blootgesteld. Aan het einde van de huurtermijn dient huurder het materieel in goede staat en compleet aan TJM Supplies B.V. terug te geven.
C.3 Het is huurder niet toegestaan het materieel zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TJM Supplies B.V. buiten Nederland te verplaatsen, dan wel aan een ander onder te verhuren, weder te verhuren of anderszins in gebruik te geven.
C.4 Het is huurder niet toegestaan veranderingen in of aan het materieel aan te brengen.

Artikel D. Uitvoering
D.1 Verlading en transport van en naar TJM Supplies B.V., alsmede het in bedrijf stellen van het materieel geschieden door afnemer voor diens rekening en risico, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
D.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, wordt het materieel verhuurd exclusief hulp- en onderhoudsmaterialen en -middelen, software en energie, maar inclusief eventueel noodzakelijke ballast. De kosten van energie, onderhoud en daarvoor noodzakelijke materialen en middelen zijn voor rekening van huurder. Deze zal regelmatig het redelijkerwijs noodzakelijke onderhoud plegen.
D.3 Huurder mag uitsluitend de door TJM Supplies B.V. voorgeschreven hulp- en onderhoudsmaterialen en onderhoudsmiddelen gebruiken.

Artikel E. Schade- en schadevergoeding
E.1 Het materieel blijft te allen tijde eigendom van TJM Supplies B.V..
E.2 Huurder is aansprakelijk voor elk verlies – waaronder begrepen maar niet beperkt tot diefstal en verduistering -, beschadiging, breuk of het op enigerlei wijze onbruikbaar worden anders dan door normale slijtage van het materieel en huurder zal alsdan het materieel tegen nieuwwaarde vergoeden. Indien schade aan het materieel wordt geconstateerd, zal huurder schadevergoeding aan TJM Supplies B.V. verschuldigd zijn op basis van de gebruikswaarde van het materieel.
De waardebepaling door of namens TJM Supplies B.V. is voor huurder bindend.
E.3 Bij verlies, beschadiging, breuk en dergelijke dient huurder TJM Supplies B.V. hiervan onmiddellijk op de hoogte te brengen.
E.4 Huurder is gehouden om risico’s van verlies, diefstal, vernieling en dergelijke te verzekeren. De verzekeringspremie is voor rekening van huurder.

Artikel F. Reparaties
F.1 Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van TJM Supplies B.V. is het huurder niet toegestaan aan het materieel zelf reparaties te verrichten of te laten verrichten.
F.2 Reparaties, noodzakelijk geworden door een onjuiste behandeling door huurder, alsmede kosten ten gevolge van het beschadigen, ondeskundig repareren of onderhouden door huurder en/of door huurder ingeschakelde derden, zijn voor rekening van huurder. Worden zodanige reparaties tijdens de huurperiode uitgevoerd, dan loopt de huurperiode door totdat de reparatie is voltooid en is huurder over die periode huur verschuldigd. Huurder is verplicht reparaties door TJM Supplies B.V. te laten uitvoeren, tenzij TJM Supplies B.V. vooraf schriftelijk toestemming heeft verleend de reparatie door aan TJM Supplies B.V. bekend gemaakte derden te laten uitvoeren.

Artikel G. Aansprakelijkheid
G.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 3 en artikel 7 van deze voorwaarden, is TJM Supplies B.V. niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die voor huurder en/of derden voortvloeit uit mogelijk te late beschikbaarstelling van het materieel, uit het gebruik van of mogelijke gebreken aan het materieel. Huurder vrijwaart TJM Supplies B.V. tegen mogelijke aanspraken van derden.

TJM Supplies B.V.
Zompstraat 8
8102HX Raalte
Nederland

KVK: 72016981
BTW nummer: NL858946439B01

TJM Supplies ist im Urlaub!

Wir sind vom 5. August bis 13. August im Urlaub.
Ab dem 14. August sind wir wieder für Sie da!


Sie können auf unserer Website Bestellungen aufgeben. Bitte beachten Sie jedoch, dass diese erst ab dem 14. August bearbeitet werden und Ihre Bestellung frühestens am Dienstag, den 15. August, geliefert wird.

Auch telefonisch oder per E-Mail sind wir in diesem Zeitraum nicht erreichbar.
close-link